אודות

אודות

תלות העולם בנפט הולכת וגוברת משנה לשנה, ובולטת במיוחד בתחום התחבורה. כל מכונית בעלת מנוע בעירה פנימית, הפועל בעזרת דלק מבוסס נפט בלבד, היורדת מקו הייצור היום מוסיפה עוד צרכן נפט שבוי למעל עשור קדימה. תלות טכנולוגית זו בנפט היא בעלת השלכות סביבתיות חמורות, פגיעה חריפה ביציבות המחירים ובצמיחה הכלכלית בעולם, ומערערת את היציבות הגיאופוליטית באזורים נרחבים בו.

לאור האינטרס הלאומי האסטרטגי הכריזה ממשלת ישראל (החלטה 1354 מיום 7.2.2010 ) כי מחקר ופיתוח של טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה מהווים משימה לאומית המחייבת רתימת משאבים לאומיים. בהמשך, אימצה הממשלה תכנית לאומית (החלטה 2790 מיום 30.1.2011 ) שגובשה במשרד ראש הממשלה לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה ולחיזוק תעשיות עתירות ידע בתחום. רכיב מרכזי בתכנית הוא חיזוק תשתית המחקר האקדמי – בסיסי ותרגומי, חיזוק המחקר היישומי בתחום תחליפי הנפט וקידום מחקר ופיתוח של טכנולוגיות המקטינות את התלות העולמית בנפט בתחבורה. לשם השגת המטרות הלאומיות ויעדי הממשלה פנתה הממשלה לוועדה לתכנון ולתקצוב (ות”ת) במועצה להשכלה גבוהה בבקשה להפעיל תכנית לרתימת הקהילה המדעית בארץ ולגיוס חוקרים צעירים ותלמידי מחקר לפעילות שתקדם את יצירתם ופיתוחם של תחליפי נפט חדשניים לתחום התחבורה.

בהמשך לפניה זו, החליטה ות”ת בישיבתה מיום ד’ 21.9.2011 , על הפעלת תכנית ייעודית בתחום, ובמסגרתה על יציאה בקול קורא – יחד עם מנהלת התכנית לתחליפי נפט במשרד ראש הממשלה והקרן הלאומית למדע – להקמת מרכז מחקר בתחום תחליפי נפט לתחבורה, אשר יתמקד בתחום הדלקים החשמליים.

 

 • גיוסם של חוקרים חדשים מעולים בתחום זה במוסדות להשכלה גבוהה;
 • יצירת מסה קריטית של חוקרים בישראל והעצמת יתרונותיה היחסיים בתחומי חקר תחליפי דלק לתחבורה;
 • שיפור ושדרוג התשתיות המחקריות בתחום זה בארץ;
 • עידוד שיתופי פעולה מחקריים בתחום בין המוסדות להשכלה גבוהה: אוניברסיטאות, מכללות ומכוני מחקר.
 • יצירת שיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה בארץ על מנת ליצור ערוצי יישום מהירים, לבסס יכולות העברת ידע ולהכשיר כוח אדם איכותי לתעשייה.

יעדי המרכז

 • קידום פיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה;
 • חיזוק המחקר בתחום תחליפי הנפט בישראל, ושאיפה להשגת מעמד מוביל בעולם בתחום מחקר זה;
 • גיוסם של חוקרים חדשים מעולים בתחום זה במוסדות להשכלה גבוהה;
 • יצירת מסה קריטית של חוקרים בישראל והעצמת יתרונותיה היחסיים בתחומי חקר תחליפי דלק לתחבורה;
 • שיפור ושדרוג התשתיות המחקריות בתחום זה בארץ;
 • עידוד שיתופי פעולה מחקריים בתחום בין המוסדות להשכלה גבוהה: אוניברסיטאות, מכללות ומכוני מחקר.
 • יצירת שיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה בארץ על מנת ליצור ערוצי יישום מהירים, לבסס יכולות העברת ידע ולהכשיר כוח אדם איכותי לתעשייה.

 

פעילות מרכז

• קידום המחקר בתחום המוגדר של המרכז וחיזוק שיתופי פעולה מחקריים בין חבריו.
• קליטת חוקרים חדשים אותם ניתן לקלוט במהלך שלוש השנים הראשונות של •
פעילות המרכז.
• מימון תוכניות מחקר עד לחמש שנים לחוקרים החדשים ורכישת ציוד עבור חוקרים אלו במידת הצורך.
• הקמת תשתיות מחקר ייחודיות באוניברסיטה המתאמת, ובמידת הצורך גם באוניברסיטאות השותפות, לשימושם של כלל חברי המרכז.
• קידום שיתופי פעולה בין חוקרים ומוסדות מחקר בארץ, ושיתופי פעולה בינלאומיים
עם חוקרים ומוסדות מחקר מובילים בחו”ל.
• קיום סדנאות ותוכניות הוראה ייחודיות,
• תמיכה בתלמידי ובעמיתי מחקר בתר-דוקטורנטים בתחום המחקר של המרכז.

נושאי מחקר עיקריים

• הכנה קומבינטורית של קטליזטורים.
• סוללתות ליתיום-יון V5.
• גרפן.
• אנודות סיליקון.
• קטליזטורים ללא Pt.
• בחינה מחדש של אנודות ליתיום.
• אלקטרוליטים מוצקים.
• ספקטרוסקופית אימפדנס
• סגסוגת סילקון